INFO

Obchodne podmienky

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom uzatvorené prostredníctvom internetového portálu PARAGLIDINGPOINT.SK.

Prevádzkovateľ: HOROŠKOLA.SK, s.r.o.

1.mája 1205/133, 031 01 Liptovský Mkuláš

IČO:46835083, DIČ: 2023602548, IČ DPH: nie sme platca DPH

Spoločnosť je zapísaná v OR SR odd. Sro. vl.č.57397/L

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú príhlášku.


Objednávka: Odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom kurze.


Obchodné podmienky: Bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.


 

II. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá kurz, ktorý uviedol v elektronickej prihláške za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej prihlášky.

2. Prevádzkovateľ dodá všetky náležité informácie ohľadom kurzu.

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávku.

 

III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej prihlášky.

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za kurz kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej prihlášky.

 

IV. Uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Všetky prijaté elektronické prihlášky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.

2. Prijatie elektronickej prihlášky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu
udanú kupujúcim v objednávke.

3. Kupujúci odoslaním prihlášky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním kurzu kupujúcemu.

5. Kupujúci budete zapísaný do zoznamu predbežne prihlásených. Po zaplatení min. 50% ceny kurzu bude prihlásený na termín, ktorý si zvolil.

6. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú prihlášku bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od jej zakúpenia. Kupujúci objednávku môže stornovať e-mailom.

7. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza účasťou na objednanom kurze.

 

V. Dodacie a platobné podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miestom uskutočnenia kurzu.

2. Pred začiatkom kurzu každý účastník, ktorý si uhradil kurzový poplatok, dostane e-mailom (mobilom) informácie s podrobnými organizačnými pokynmi pre účasť na kurze.

3. Vlastnícke právo za kurz prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. V prípade že sa kupujúci nemože alebo už nemá záujem dostaviť sa na kurz je možné že vlastnícke právo na kurz prevedie na tretiu osobu. O tejto skutočnosti musí bezokladne informovať prevadzkovateľa.

4. V prípade že sa kupujúci nemože dostaviť z vážnych dôvodou na dohodnutí termín kurzu a túto skutočnosť oznámi viac ako 14 dní pred termínom kurzu prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ ponúkne iný možný termím, ktorý bude vyhovovať obidvom stranám. Ak kupujúci takúto skutočnosť oznamí menej ako 14 dní pred termínom kurzu, kupujúci berie na vedomie že prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť  70% zaplateneho kurzovného prípadne dohodou obidvoch zmluvných strán.

5. V prípade že sa kupujúci nedostaví v dohodnutý čas na určene miesto kurzu, kupujúci nemá nárok na vrátenia zaplateného kurzovného.

6. Prevádzkovateľ doporučuje aby sa kupujúci poistil pre prípad úrazu a na kurzoch na horách aj poistil na prípadný záchranný zásah Horskej záchrannej služby na dobu kurzu.

7. Ceny kurzov sú uvedené v EUR za jednu osobu.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny dátumu kurzu v prípade že počasie alebo podmienky na uskutočnenie kurzu sú nevhodné. O týchto okolnostiach je prevádzkovatel povinný bezokladne upozorníť kupujúceho telefonicky na číslo uvedené na prihláške prípadne emailom uvedením na prihláške. Kupujúci v takom prípene nema nárok na zrušenie prihlášky a po dohode s prevádzkovateľom sa dohodnú na novom termíne, ktory vyhovuje obidvom zmluvným stranám.

9. Kúpna cena je splatná najneskôr 14 dní pred uskutočnením kurzu.

10. Kupujúci zaplati za kurz (prevodným príkazom, vkladom na učet, platobnou kartou prip. dobierkovou) prevadzkovateľovi: Tatrabanka a.s., 2915885168/1100. Do poznámky uviesť Meno a Priezvisko kupujúceho a čislo kurzu ktoré je uvedené na prihláške.

 

VI. Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci odoslaním elektronickej prihlášky vyjadruje súhlas k použitiu jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom kurzu lezenia/skialpinuzmu/paraglidingu.

2. Údaje zákazníkov sa neposkytujú tretím osobám v zmysle Zákona 58/1998.

3. Viac TU

Aby sme mohli k Vašej spokojnosti vybaviť Vašu objednávku, potrebujeme Vaše osobné údaje.

Ubezpečujeme Vás, že zhromažďujeme iba nevyhnutne potrebné údaje. Riadime sa nariadeniami zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z., chránime spracúvané osobné údaje, na tento účel sme prijali všetky dostupné a primerané technické, organizačné a personálne opatrenia.

Odoslaním objednávkového formulára súhlasíte dobrovoľne s tým, aby spoločnosť Horoškola.sk, s. r. o. spracovávala vaše osobné údaje v zmysle § 11 Zák. č. 122/2013 Z. z. v rozsahu objednávkového formulára: meno, priezvisko, adresa a kontaktné údaje, ako je telefón a e-mail, za účelom vybavenia Vašej objednávky, teda uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zároveň súhlasíte s uchovávaním Vami poskytnutých údajov v informačnom systéme našej spoločnosti na prípadné reklamačné účely a to na dobu do jeho odvolania. Je možné ho kedykoľvek odvolať na adrese uvedej na našej webovej stránke www.horoskola.sk a to osobne, mailom aj telefonicky.

Spracovanie sa uskutočňuje manuálne, alebo automatizovane, a to aj prostredníctvom nášho zmluvne viazaného sprostredkovateľa.

Podelili ste sa s nami o svoje osobné údaje, vždy budete mať možnosť dostať sa k nim. Tieto informácie môžete kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť. Stačí iba zatelefonovať, napísať alebo poslať e-mail – vyberte si jednu z možností kontaktu na našej webovej stránke.

 

VII. Prechodné a záverečné ustanovenie

1. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej prihlášky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej prihlášky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Liptovský Mikuláš 01. 01. 2011